Balkan Maple Violin Back, choice

Item: #VL9340
Item: #VL934010
Item: #VL93408X

2-piece book matched Balkan Maple backs, choice quality.

$ 176.00
$ 192.00
$ 208.00